پانلهای PIR اینسولیشن پارس دارای چگالی در حدود 45/50 کیلوگرم بر متر مکعب می باشند، این پانلها در ضخامتهای 20 و 30 میلیمتری عرضه می شوند. پانلهای اینسولیشن پارس فاقد هر نوع ماده سمی CFC/HCFC هستند هر دو سطح این پانلها با آلومینیوم 80 و یا 200 میکرون پوشانده شده است. سطح آلومینیوم با لایه ای به میزان 3 گرم بر متر مربع از جنس لاک جهت ایجاد مقاومت در برابر خوردگی پوشانده شده است.

پانلها:

ART P 80 Internal Use

ART P 80 Internal Use

PAL 100 Internal Use

PAL 100 Internal Use

ART 10 P80 Internal Use

ART 10 P80 Internal Use

ART P 200 Internal Use

ART P 200 Internal Use

ART PSS 80 Internal Use

ART PSS 80 Internal Use
Special Smooth Facing Panel

ART P 80 External Use

ART P 80 External Use

ART P 200 External Use

ART P 200 External Use

لوازم جانبی:

ART AC 10 Internal Use

ART AC 10 Internal Use
Polymer / Aluminum Invisible Profile

ART AC 11 Internal Use

ART AC 11 Internal Use
H Bayonet in Polymer

ART AC 12 Internal Use

ART AC 12 Internal Use
Corner Cover in Polymer

ART AC 13 Internal Use

ART AC 13 Internal Use
Corner Plate for Invisible Profile

ART AC 14 Internal Use (10mm)

ART AC 14 Internal Use (10mm)
Aluminum U Profile

ART AC 14 Internal Use (20mm)

ART AC 14 Internal Use (20mm)
Aluminum U Profile

ART AC 15 Internal Use

ART AC 15 Internal Use
Aluminum Chair Profile

ART AC 16 Internal Use

ART AC 16 Internal Use
Aluminum F Profile

ART AC 20 Internal Use

ART AC 20 Internal Use
Duct Support

ART AC 21 Internal Use

ART AC 21 Internal Use
Tiger Connector

ART AC 22 Internal Use

ART AC 22 Internal Use
Tiger Closure

ART AC 10 External Use

ART AC 10 External Use
Aluminum Joint Profile

ART AC 11 External Use

ART AC 11 External Use
Aluminum Channel

ART AC 12 External Use

ART AC 12 External Use
Steel Corner

ART AC 13 External Use

ART AC 13 External Use
Corner Plate for Invisible Profile

ART AC 14 External Use

ART AC 14 External Use
Aluminum U Profile

ART AC 15 External Use

ART AC 15 External Use
Aluminum Chair Profile

ART AC 16 External Use

ART AC 16 External Use
Aluminum F Profile

ART AC 18 External Use

ART AC 18 External Use
Reinforcement Bar in Aluminum

ART AC 19 External Use

ART AC 19 External Use
Reinforcement Bar in Aluminum / Polymer

ART AC 19A External Use

ART AC 19A External Use
Cross Fixing Device

DTCM 02 External Use

DTCM 02 External Use
Screw for Stiffening Rod

مواد چسبی:

ART M 30

ART M 30
Gasket Self Adhesive

ART M 26

ART M 26
Thermal Insulation Tape

ART M 25

ART M 25
PAL Sealant

ART M 24

ART M 24
Aluminum Tape

ART M 24

ART M 24
Aluminum Tape

ART M 23

ART M 23
PAL Adhesive

نمایش اطلاعات