PAL SYSTEM INTERNATIONAL FZCO
بازگشت
آزمون پیشروی سطحی شعله

آزمون پیشروی سطحی شعله

مقدمه-براساس شرح خدمات پيش فاكتور قبل از قرارداد صدور گواهي نامه، آزمون پیشروی سطحی شعله (طبق استاندارد  ISO 5658-2:2006و IMO, resolution A.653) بر روی نمونه‌هاي وارداتي "عايق حرارتي تخته‌اي پلی‌یورتان با فويل آلومينيوم" صورت گرفت.

شرح نمونه-نمونه‌‌های ارسالی، عايق حرارتي تخته‌اي پلی‌یورتان با فويل آلومينيوم در دو طرف (فراورده وارداتي) با میانگین ضخامت حدود 64/21 ميلي‌متر بود. تصاویری از آزمونه‌ها حین آزمون و پس از آن در شکل‌های 4 تا 7 نشان داده شده است.

جدول 1: مشخصات آزمونه­ها

شماره آزمونه

طول

(mm)

عرض

(mm)

ضخامت میانگین    (mm)

وزن

(gr)

چگالی سطحی

(2kg/m)

1

799

151

83/21

14/143

18/1

2

799

8/14

55/21

76/141

20/1

3

798

8/14

53/21

74/140

19/1

نتایج و مشاهدات-نتایج و مشاهدات برای 3 آزمونه در زیر ارائه شده است. در شرایط آزمون نمونه مشتعل نشد و بنابراین خطرپذیری خاصی از نظر آتش‌سوزی مشاهده نمی‌شود.

جدول 2: نتایج آزمون

پارامتر

آزمونه 1

آزمونه 2

آزمونه 3

میانگین

حد نهایی مرز شعله (mm) (Extent of burning)

0

0

0

0

شار بحرانی در نقطه خاموشی (kW/m2)

 (Critical flux at extinguishment, CFE)

-

-

-

-

گرمای افروزش (MJ/m2) (Heat of  ignition)

0

0

0

0

میانگین گرمای سوختن پایدار (MJ/m2)

 (heat for sustained burning, QsbّAverage )

0

0

0

0

حداکثر شدت رهایش گرما (kW )

 (Peak heat release rate, qp)

60/0

45/0

47/0

50/0

کل رهایش گرما (MJ) (Total heat release, Qt)

22/0

206/0

323/0

25/0

منحنی شدت رهایش گرمای سه آزمونه در شکل‌های 1، 2 و 3 و مشاهدات حین آزمون در جدول شماره 3 ارائه شده است.

 

شکل 3: منحنی شدت رهایش گرما برای آزمونه‌ 3

 

جدول 3 : مشاهدات آزمون

نوع نمونه

رفتار غیرمعمول

مشاهدات و نتایج

عايق حرارتي تخته‌اي پلی‌یورتان با فويل آلومينيوم

خروج دود

260 ثانیه پس از شروع آزمون، خروج دود در آزمونه‌های 1 و 2مشاهده شد. در آزمونه 3، حدوداً 216 ثانیه پس از شروع آزمون خروج دود مشاهده شد.

شروع تورم

به طور متوسط 400 ثانیه بعد از شروع آزمون رخ داد.

پایان آزمون

در ثانیه 600  با توجه به عدم افروزش آزمون پایان یافت.

 

- نتیجه‌گیری براساس ضوابط استاندارد بین­المللی کشتیرانی (IMO) :

مؤسسه بين‌المللي كشتيراني بر اساس نتايج اين آزمون، ضوابط مصالح قابل قبول براي كاربرد در عرشه و اتاق‌هاي كشتي‌ها را به شرح جدول زير تعيين نموده است. با توجه به معيارهاي ارائه شده، نتایج به دست آمده با ضوابط IMO مطابقت دارد. یادآور می­شود استاندارد بین­المللی ISO برای نتایج این آزمون، روش طبقه­بندی ارائه نکرده است.

 

 

جدول 4: ضوابط قابلیت شعله‌وری سطح

دیوار، دیوار داخلی و پوشش سقف

CFE

(kw/m2)

Qsb

(MJ/m2)

Qt

(MJ)

qp

(kw)

0/20

5/1

7/0

0/4

توجه:

·   نتايج اين آزمون مربوط به رفتار نمونه آزمون شده از فرآورده، تحت شرایط مشخص آزمون می‌باشد و آن‌ها را نباید به عنوان تنها معیار ارزیابی خطرات احتمالی در برابر حریق، در شرایط واقعی کاربرد، در نظر گرفت.

·   هر گونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا بخش‌های آن به این منظور بدون اخذ مجوز كتبي مركز مجاز نيست.

اینسولیشن پارس

تلفن: 22668264-22668265 (۲۱) ۹۸+

فاکس: 22654982 (۲۱) ۹۸+

ایمیل: info@palduct.ir

سایت : www.palduct.ir

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت پال سيستم اينترنشنال مي‌باشد.